Delaney's Baptism and Lynne's Birthday - thesharpestimage